โครงการปณิธานความดี

Page | 1 | 2 | All

กปภ. ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2
กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบท
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต
การปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปี 2558 ณ พื้นที่ริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลา
กิจกรรมปลูกป่าเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
จัดทำสติ๊กเกอร์รณรงค์พฤติกรรมตามค่านิยม 11 ประการ ติดในห้องน้ำ กปภ
จัดอบรมหลักหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ประปาชวนน้องอ่าน
ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
โครงการจัดอบรมหลักหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการทำดีมีผลคนยกย่อง 2557
โครงการทำดีมีผลคนยกย่อง 2559
โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2559
โครงการประปาทันใจ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
โครงการประปาอาสาฟื้นฟูป่าอนุรักษ์น้ำพอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
โครงการร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค
โครงการสถานประกอบการปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพื้นที่ลำห้วยบ้านแพะ

Page | 1 | 2 | All


BACK