โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลของการประปาส่วนภูมิภาค

แผนปฏิบัติการโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2559 อ่านเพิ่มเติม

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม
จัดอบรมหลักหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โครงการทำดีมีผลคนยกย่อง


การตั้งปณิธานความดีของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

ลำดับที่ ปณิธานความดีที่ตั้งไว้ ผู้ตั้ง ถูกใจ
1 กปภ จะบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อประชาชน ให้เพียงพอและได้คุณภาพเพื่อมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้น รัตนา กิจวรรณ ถูกใจ 82 คน
2 กปภ เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยปณิธาน มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน ทัศนีย์ แซ่เตีย ถูกใจ 46 คน
3 ทำหน้าที่ให้ดี ทำให้เต็มที่เพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน สมชาย มนต์บุรีนนท์ ถูกใจ 40 คน
4 จงทำดี มีศีลธรรม ถือความสัตย์ วรวุฒิ เป้าศิลา ถูกใจ 24 คน
5 จะปรับปรุงงานในความรับผิดชอบให้มีคุณภาพมากกว่าเมื่อวานนี้ ปัทมา หวังวิวัฒนา ถูกใจ 18 คน
6 ทำงานอย่างเต็มที่ ทำความดีด้วยความตั้งใจ ประทีป กุศลวัฒนะ ถูกใจ 20 คน
7 จะทำบุญ และละการทำบาป สราวุธ เอี่ยมสงคราม ถูกใจ 15 คน
8 ทำงานเต็มความสามารถ ตั้งใจรักษาศีล ดำรงชีพด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง สุพรรณี ศักดิ์สุจริต ถูกใจ 10 คน
9 จะปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์ และยุติธรรม กิตติพงษ์ กิตติสถาวร ถูกใจ 12 คน
10 จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อ กปภ อย่างเต็มกำลังความสามารถ สมเกียรติ บุญจันทร์ ถูกใจ 13 คน

ตั้งปณิธานที่จะทำความดีได้ที่นี่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มปณิธานความดี