Hot New CSR


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรม"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"…

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน นำโดย นางรุ่งนภา หอมสกุล ตำแหน่ง ผู้จัดการการประปา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรม"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้…

นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ จิรกุลสมโชค หัวหน้างานอำนวยการ พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีทำพิธีส่งมอบลานสุขอนามัย ให้กับโรงเรียนวัดดอนตาล ตามโครงการ "กปภ. รักษ์ชุมชน" ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่เด็ก ด้วยน้ำสะอาด…

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่โรงเรียนวัดดอนตาล ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี และ นายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีทำพิธีส่งมอบลานสุขอนามัย ให้กับโรงเรียนวัดดอนตาล ตามโครงการ "กปภ. รักษ์ชุมชน" ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่เด็ก ด้วยน้ำสะอาด

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมบริการน้ำดื่ม กปภ. 2,…

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ร่วมบริการน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด ในโครงการ ๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสิน … อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมบริการน้ำดื่ม กปภ. 2,000 ขวด ในโครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง…

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 15.45 น. กปภ.สาขาสมุทรสงคราม โดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายนพพล วัฒนสืบสิน หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ "กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561…

เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน นำโดยนางรุ่งนภา หอมสกุล ตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมจัดกิจกรรมในโคร… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ "กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ร่วมจัดทำโครงการวันรักต้…

กปภ.สาขาชัยภูมิ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย ผู้จัดการฯ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ตามหนังสือขอความร่วมมือจาก สำนักงานจังหวัดชัยภู… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ร่วมจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

กปภ.สาขาบางมูลนากจัดกิจกรรม ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง…

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายธนู ประสงค์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก พร้อมด้วยหัวหน้าง… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาบางมูลนากจัดกิจกรรม ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ 2561…

นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"… อ่านต่อ →

กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ 2561

กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยห…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ นำโดยนายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผจก.กปภ.สาขาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสา ทำความดีด้วยหั… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อ รพ.แม่สะเรีย…

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 5.30 น. ถึง 9.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง นำโดยนายโกวิทย์ สังธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภู… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อ รพ.แม่สะเรียง

กปภ.สาขาอู่ทอง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ…

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 กปภ.สาขาอู่ทอง โดยนางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน 500 ขวด ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาอู่ทอง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ. ให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

กปภ.สาขากาญจนบุรี จัดทำกิจกรรม "กปภ.ร้อยดวงใ…

กปภ. สาขากาญจนบุรี ดำเนินกิจกรรม "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" โดยให้บริการ ตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านและบริการซ่อมอุปกรณ์ประปาฟรี บริเวณ หมู่บ้านผกาแก้ว หมู่บ้านหัวนา หมู่บ้านอู่ทองวิลล่า ม.10 ต.ปากแพรก … อ่านต่อ →

กปภ.สาขากาญจนบุรี จัดทำกิจกรรม "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

กปภ.สาขาสามพราน “ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”…

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 กปภ.สาขาสามพราน นำโดยนายไอยเรศ ชัยกุล ผจก.กปภ.สาขาสามพราน พร้อมด้วยนายประนต ศรีสุนทร ผช.ผจก. หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบร… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสามพราน “ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา…

นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรม วางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และในเวลา 10.00… อ่านต่อ →

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และดำเนินกิจกรรมตามโครงการ กปภ.ร้อยดวงใจถวยพ่อ

กปภ.สาขาสตึก ดำเนินกิจกรรมร้อยดวงใ…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก นำโดยนายปฏิเวธ จันทร์หอม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินกิจกรรมร้อ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสตึก ดำเนินกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง…

กปภ.สาขาศีขรภูมิ โดยนางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกร… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

กปภ. สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่มและร่วมกิจกร…

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการ กปภ. สาขาบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสวรรคตพระบ… อ่านต่อ →

กปภ. สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่มและร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กปภ. สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ ในกิจกรรม “ กปภ. ร้อ…

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) นำโดย นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบร… อ่านต่อ →

กปภ. สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ ในกิจกรรม “ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม “โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ร.9…

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 กปภ.สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรม " กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง " เพื่อแ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม “โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ร.9

กปภ.ข.9, กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกับ กรมอนามัย จัดกิจกรรม "รักษ์น…

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มอบหมายให้ นางแก้วตา ศิลปสุวรรณ หัวหน… อ่านต่อ →

กปภ.ข.9, กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกับ กรมอนามัย จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ ลด(สารเคมี) ลูกหลานปลอดภัย"

เข้าร่วมทำงานกับทีมงาน ปตท เชื่อมประสานและวางท่อ PE ขนาด 110มมความยาว1500ม เ…

วันที่30มิถุนายน2561 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ได้มอบหมายให้ นายดนัย วัชรเสถียร หัวหน้าผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมทำงานกับทีมงาน ปตท เชื่อมประสานและวางท่อ PE ข… อ่านต่อ →

เข้าร่วมทำงานกับทีมงาน ปตท เชื่อมประสานและวางท่อ PE ขนาด 110มมความยาว1500ม เพื่อช่วยเหลือนักฟุตบอล ทีมหมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้าหลวงขุนน้ำนางนอน

ร่วมกิจกรรมโครงการ"หนูน้อย รักษ์น้ำ" ร่วมกับ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย…

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม นำโดย นายนรินทร์ จันทรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม นายนฤชา ชาตะวราหะ หัวหน้างานผลิต นายพิเชษฐ เทพบุตร… อ่านต่อ →

ร่วมกิจกรรมโครงการ"หนูน้อย รักษ์น้ำ" ร่วมกับ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมโ…

ารประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ โดย นายพรชัย เกษดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้สร้างสิ่… อ่านต่อ →

"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมโครงการปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อม

กปภ.สาขาอุดรธานีร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยพี่น้องชาวลาว…

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 การประปาส่วนภูมิสาขาอุดรธานี นางสาวสุพรรณี ศักดิ์สุจริต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต7 รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการ กปภ.สาขาอุดรธานี นางสุดาพร ฤทธิ์มหันต์ ผู้ช่วยผู้จั… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาอุดรธานีร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยพี่น้องชาวลาว

กปภ.สาขากุฉินารายณ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองบัวขาวปลูกต้นไม้เ…

เมื่อวันที่ 28กรกฏาคม 2561ที่ผ่านมา กปภ.สาขากุฉินารายณ์ โดยนางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์ ผู้จัดการฯ มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากุฉินารายณ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองบัวขาวปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ร่วมกับอำเภอกุฉินารายณ์ มอบอุปกรณ์กีฬา แก่น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

กปภ.สาขาพระพุทธบาท เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำ…

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท นำโดยนายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมบริจาคโลหิต ที่จัดขึ้นโดยสภากาชาด จังหวัดลพบ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพระพุทธบาท เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี

ผู้ว่าการ กปภ.สั่งด่วน ส่งน้ำดื่มช่วยศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วม สปป…

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มอบหมายให้ กปภ.เขต 8 (อุบลราชธ… อ่านต่อ →

ผู้ว่าการ กปภ.สั่งด่วน ส่งน้ำดื่มช่วยศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วม สปป.ลาว

กปภ.สาขาพังลา เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน…

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา นำโดยนางจันทร์เพ็ญ พฤกษ์พนม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เปิดบ้านต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนก… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพังลา เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ร.ร.กอบกุลวิทยาคม ศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา

กปภ.สาขากำแพงเพชร เดินหน้า CSR ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ลงพื้นที่ออกหน่วย…

เมื่อเช้าวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร พร้อมด้วย นางโอลีมา เครือซ้า หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ นำพนักง… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากำแพงเพชร เดินหน้า CSR ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ลงพื้นที่ออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา…

กปภ.สาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผจก.กปภ.สาขาเลาขวัญ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด กวาดลานวัด ทำบุญฟังพระเพื่อเป็นศิริ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

กปภ.ข.๗ ร่วมโครงก…

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ โดยนายขรรค์ชัย ดอกไม้ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย ร่วมเป็นเป็นวิทยากรในโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ ม… อ่านต่อ →

กปภ.ข.๗ ร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี อ.เมือง จ.อุดรธานี

กปภ.สาขาขลุง ส่งมอบลานออกกำลังกายเ…

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561กปภ.สาขาขลุง นำโดยนางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ ผจก.กปภ.สาขาขลุง ส่งมอบลานออกกำลังกายเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่เทศบาลตำบลเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด ในโครง… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาขลุง ส่งมอบลานออกกำลังกายเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่เทศบาลตำบลเขาสมิง ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เปิดประตูสู่เมืองกาญจน์…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ เปิดประตูสู่เมือง… อ่านต่อ →

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เปิดประตูสู่เมืองกาญจน์

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทาง ถนนแสงชูโต ให้สะอาด สวยงามและเ…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา นำโดย นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทาง ถนนแสงชูโต ให้สะอาด สวยงามและเป็นระเบี… อ่านต่อ →

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทาง ถนนแสงชูโต ให้สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

กปภ.เขต ๑ จัด CSR เพื่อน้องออทิสติก…

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง และพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อน้อง ๆ ออทิสติก โดยร่วมเลี้ยงอาหารกลา… อ่านต่อ →

กปภ.เขต ๑ จัด CSR เพื่อน้องออทิสติก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะะพาน ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำฝายชะลอน้ำ คลองร่อนทอง สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง…

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นำโดยนายสนธิ บุญศิริ ตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน มอบหมายให้นายทิวา พงษ์ลิ้ม ตำแหน่งวิศวกร 7 รักษาการหัวหน้างานผลิต8 พร้อมด้วย… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะะพาน ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำฝายชะลอน้ำ คลองร่อนทอง สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง

กปภ.ข.๓ เดินตามรอ…

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓, การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับสำนักทรัพยากรน้ำภาค ๗ และองค์การบริหารส่วน… อ่านต่อ →

กปภ.ข.๓ เดินตามรอยพ่อสานต่อความยั่งยืน จัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการน้ำอย่…

นายคมสันต์ บุญเอี่ยม ผู้จัดการ ร่วมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมถึง งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ ร่วมกับผู้บริหาร ครู และ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี … อ่านต่อ →

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า

ปั่นรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมกิจกรรมปั่นรักสูขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีท่านรองผู่ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานและสาธารณะสุขจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้า… อ่านต่อ →

ปั่นรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาคลองเปรมประชากร ปทุมธาน…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ "พัฒนาคลองเปรมประชากร ปทุมธานีใสสะอาดอย… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาคลองเปรมประชากร ปทุมธานีใสสะอาดอย่างยั่งยืน” ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมกันบริจาคโลหิตกับหน่วยเ…

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ และพนักงานในสังกัด ร่วมกันบริจาคโ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมกันบริจาคโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

กปภ.สาขาพิมาย ร่วมโครงการขุดลอกคูคลอง…

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย นำโดยนางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผจก.กปภ.สาขาพิมาย พร้อมตัวแทนพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมโครงการขุดลอกคูคลอง ลอกผ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพิมาย ร่วมโครงการขุดลอกคูคลอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดกิจกรรม CSR “กปภ.ร่วมใจ ทำความดีปรับปรุงห้องน้ำวัดในชนบท ประจำปี ๒๕๖๐”…

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาจันทบุรี ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง ร่วมกันจัดโครงการ CSR "กปภ.ร่วมใจ ทำความดีปรับปรุ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดกิจกรรม CSR “กปภ.ร่วมใจ ทำความดีปรับปรุงห้องน้ำวัดในชนบท ประจำปี ๒๕๖๐”

เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อม…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ โดย นายพรชัย เกษดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแ… อ่านต่อ →

เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อม

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ ก…

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการปันบุญ ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดยนายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการ พร้… อ่านต่อ →

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการปันบุญ ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ

กปภ.สาขาเลาขวัญ ทำกิจกรรม CSR

วันที่ ๑ พ.ย.๖๐ กปภ.สาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผจก.กปภ.สาขาเลาขวัญ พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมช่วยตรวจสอบค้นหาท่อภายในรั่วให้โรงพยาบาลเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เพื่อบริการที่เป็น… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาเลาขวัญ ทำกิจกรรม CSR

พนักงานประปาบ้านฉาง ร่วมบริจาคโลหิต เกิน ๑๐๐ ครั้ง…

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ที่ได้จัดหน่วยรับ… อ่านต่อ →

พนักงานประปาบ้านฉาง ร่วมบริจาคโลหิต เกิน ๑๐๐ ครั้ง

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด…

30 พย.60 เวลา 15.00 น. นายสุคนธ์จับใจ ผู้จัดการกปภ.สาขากุยบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน,พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทค… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับ กปภ.เขต 10 จัด “ โครงการใส่ใจผู้บริโภค “ เสริมสร้…

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560โดย นายวิโชติ ศรีทับทิม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับทีมงานจากกองระบบผลิตและคุณ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับ กปภ.เขต 10 จัด “ โครงการใส่ใจผู้บริโภค “ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงาน อปท.ในเขต อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

กปภ.สาขากุยบุรี ดำเนินโครงการ CSR ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัช…

กปภ.สาขากุยบุรี นำโดยนายสุคนธ์ จับใจ ผู้จัดการกปภ.สาขากุยบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน,พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมโครงการปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชก… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากุยบุรี ดำเนินโครงการ CSR ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

กปภ. สาขาระยองดำเนินกิจกรรม CSR โครงการใส่ใจผู้บริโภค จัดอบรมเกี่ยวกับการผลิต…

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม CSR โครงการใส่ใจผู้บริโภค จัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาและตรวจสอ… อ่านต่อ →

กปภ. สาขาระยองดำเนินกิจกรรม CSR โครงการใส่ใจผู้บริโภค จัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา ให้แก่ อบต.หนองตะพาน

กปภ.สาขาระยองร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร…

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง นำโดย นายศักดิกร เชื้อแพ่ง หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจทำความดีด้วยหัวใจ อ.เมืองระยอง ได้ร่วมทำความสะอาดรอบบริเวณสถานที่ง… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาระยองร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลพยุหะ แจกอาหาร น้ำดื่มและสิ่งของจำเป็น แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม…

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี โดย นายเพิ่มพูล ทองไพบูลย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี มอบหมายให้ นายปรีดา เต็งสุวรรณ หัวหน้างาน 8 งานบริการและน้ำสูญเสีย และทีมพนักง… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลพยุหะ แจกอาหาร น้ำดื่มและสิ่งของจำเป็น แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมกิจกรรม "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ ค…

กปภ.สาขากุยบุรี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 โดยนายสุคนธ์ จับใจ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี มอบหมายให้หัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินโครงการ CSR เข้าร… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมกิจกรรม "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติประจำปี 2560 ณ ส่วนภูมิภาค" ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์)

กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมกับ กปภ.สาขาอรัญประเทศ ดำเนินการส่งมอบศาลาอเนกป…

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาวัฒนานคร ร่วมกับ กปภ.สาขาอรัญประเทศนำโดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานคร และนายสกล ภุงทรัพ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมกับ กปภ.สาขาอรัญประเทศ ดำเนินการส่งมอบศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ/ห้องสรงน้ำให้แก่วัดระเบาะหูกวาง

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพ…

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอบางละมุง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เมืองพัทยา หน่วย… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

กิจกรรม "สร้างฝา…

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา10.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน นำโดย ผจก.วรชาติ สีหบัณฑ์ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนและกลุ่มจิตอาสา "สร้างฝายชะลอน้ำแล… อ่านต่อ →

กิจกรรม "สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าต้นน้ำ"

กปภ.สาขานครราชสีมา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเ…

วันที่ 28 ก.ค.2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ร่วมบริจาคโลหิตเพิ่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพร… อ่านต่อ →

กปภ.สาขานครราชสีมา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กปภ.สาขาจุน ร่วมจัดกิจกรรมวันต้…

ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน โดย นางอรวรรณ รัตนจักร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้ปลูกต้นอิทนิล… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาจุน ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี มอบของสนันสนุนกิจกรรมของกิ่งงานกาชาดอำเภอปราณบุรี…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี นำโดยผู้จัดการ นายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต นายสุขเกษม มีสีผ่อง และพนักงานในสังกัด นำของสนับสนุนการ จัดงาน "เที่ยวปราณบุรี" ของ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี มอบของสนันสนุนกิจกรรมของกิ่งงานกาชาดอำเภอปราณบุรี

กปภ.สาขาด่านช้างร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี…

กปภ.สาขาด่านช้าง โดยนางรัตนาพร สมงาม ผู้จัดการประปาด่านช้าง ให้หัวหน้างานและพนักงานร่วมบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอด่านช้าง ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอังคารที่… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาด่านช้างร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี

กปภ.สาขาระยองร่วมปลูกต้นไม้ สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ…

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง นำโดย นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้ช่วยผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง นายพินิจ ศิลาแลง หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ"ยูยู … อ่านต่อ →

กปภ.สาขาระยองร่วมปลูกต้นไม้ สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ

กปภ.สาขาขลุง ร่วมบริจาคโลหิต

ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 กปภ.สาขาขลุง ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมส่วนอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาขลุง ร่วมบริจาคโลหิต

การประปาส่วนภููมิภาคสาขามุกดาหารร่วมกิจกรรม "มุก-สะหวัน ปั่นเติมฮัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"พร้อมแจกน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์…

เมื่อวันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๙ น. ณ แขวงสะหวันนะเขตและจังหวัดมุกดาหาร การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร นำ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภููมิภาคสาขามุกดาหารร่วมกิจกรรม "มุก-สะหวัน ปั่นเติมฮัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"พร้อมแจกน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์

กปภ.ข.5 สานพลัง…

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 โดย นายมงคล วัลยะเสวี ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 มอบหมายให้พนักงานในสังกัด กปภ.ข.5 ร่วมกิจกรรม… อ่านต่อ →

กปภ.ข.5 สานพลังอนุรักษ์เขาคอหงส์

สาขาบ้านฉาง ร่วมพิทักษ์ชายหาดพยูน…

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง โดย นายศักดิ์สิทธิ์ แสงสว่าง ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วย นายดนัย เอกวิริยกิจ หัวหน้างานอำนวยการ นำพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จำนวน ๑๐ คน ร่วมกิจกรร… อ่านต่อ →

สาขาบ้านฉาง ร่วมพิทักษ์ชายหาดพยูน...ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ๖๐ อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/57877

กปภ.สาขาท่ามะกา ออกจัด"กิจกรรมโครงการ …

ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ กปภ.สาขาท่ามะกานำโดย นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกจัด "กิจกรรมโครงการ CSR" ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ นำน้ำดื่มบรรจ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาท่ามะกา ออกจัด"กิจกรรมโครงการ CSR" ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR บริจาคโลหิต…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี นำโดยนายสุคนธ์ จับใจ ผู้จัดการกปภ.สาขากุยบุรี เข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่โรงพยาบาลหัวหิน เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิหลวงพ่อในกุฏิ วัดกุยบุรี… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR บริจาคโลหิต

กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม จัดโครงการ CSR "หนูน้อยรักษ์น้…

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม นำโดยนายนรินทร์ จันทรังษี ผู้จัดการ กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม นายนฤชา ชาตะวรหะ หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ได้ดำเนินการโครงการ CSR ในชื่อโค… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม จัดโครงการ CSR "หนูน้อยรักษ์น้ำ"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา เข้าร่วมบริจาคโลหิต…

วันนี้ช่วงเช้า (วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ) นำโดยนางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการ CSR ครั้งที่ 5/2561 เข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่ โร… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา เข้าร่วมบริจาคโลหิต

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้าพบหน่วยงานราชการ…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา โดย นายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัดกิ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้าพบหน่วยงานราชการ

กปภ.สาขาอ่างทอง มอบจักรยาน จำนวน 6 คัน…

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 กปภ.สาขาอ่างทองโดยนายวรดี ชินคฃบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทองพร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดมอบรถจักรยาน จำนวน 6 … อ่านต่อ →

กปภ.สาขาอ่างทอง มอบจักรยาน จำนวน 6 คัน

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

กปภ.สาขาท่ามะการ่วมมอบของขวัญ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561…

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 กปภ.สาขาท่ามะกา โดยนางชยาภรณ์กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมกันมอบของขวัญ ให้แก่สำนักงานเคหะชุมชนกาญจนบุรี ร่วมกับนิติบุคคล… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาท่ามะการ่วมมอบของขวัญ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

กปภ.เขต 10 ร่วมกับสมาพ…

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 พร้อมด้วยนางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์ หัวหน้างา… อ่านต่อ →

กปภ.เขต 10 ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ (สรส.นว.) มอบความสุขแก่เด็กๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

กปภ.ชลบุรี จัดกิจกรรมฉลองวัน…

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายสมเกียรติ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 3 รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี พร้อมด้… อ่านต่อ →

กปภ.ชลบุรี จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2561

กปภ.สาขาชัยนาท ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่ง…

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ วัดทรงเสวย ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดยในงา… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาชัยนาท ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กปภ.ข.5 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561…

เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ร่วมกับจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ตำหนัก… อ่านต่อ →

กปภ.ข.5 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช เข้าร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต…

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 หัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงานฯ กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่าสภากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีและที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช เพื่อร่วมสร้างพลังน้ำใจช่วยเห… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช เข้าร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “กปภ.ร้อยด…

กปภ. สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" นำทีมโดย นายชยพล พาแพง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้างาน และ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ร่วมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ร่วมกับสำนักจัดกา…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด นำโดย นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด พร้อมหัวหน้างานผลิต หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด … อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ร่วมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

กปภ.สาขาระโนด ร่วมบริจาคโลหิต

กปภ.สาขาระโนด เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งจัดโดย โรงพยาบาลระโนด กับ สภากาชาดไทย ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม เวลา 9.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์อภิชัย โรงพยาบาลระโนด ซึ่… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาระโนด ร่วมบริจาคโลหิต

กปภ.สาขาแม่สายเข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงผีฝาย แม่น้ำจัน…

วันที่ 18 มิถุนายน 2560 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย มอบหมายให้ หัวหน้างานผลิต และพนักงานผลิตหน่วยบริการแม่จัน จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงผีฝาย ณ บริเวณฝายโป่งน้ำร้อน ม.11 ต.ป่าตึง … อ่านต่อ →

กปภ.สาขาแม่สายเข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงผีฝาย แม่น้ำจัน

จัดกิจกรรมโครงการ CSR เข้าร่วมบริจาคโลหิต…

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นำโดยนางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการ CSR เข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ณ อาคารศาลาประชาคม อำเภอท่ามะกา จั… อ่านต่อ →

จัดกิจกรรมโครงการ CSR เข้าร่วมบริจาคโลหิต

กปภ. สาขานราธิวาส จัดโครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง…

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขานราธิวาส นำโดย นายอารีดีน ปากบารา ผู้จัดการ กปภ.สาขานราธิวาส พร้อมด้วย นายไชยยันต์ แสงแก้วอนันต์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำส… อ่านต่อ →

กปภ. สาขานราธิวาส จัดโครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

กปภ.สาขากันตัง จัดกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง…

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. กปภ.สาขากันตัง นำโดยนายเปรมปีติ กันตะปีติ ผจก.กปภ.สาขากันตัง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวาย… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากันตัง จัดกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

โครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจ ถวายพ่อหลวง"…

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 กปภ. สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปา และบริการซ่อมอุปกรณ์ประปา พร้อมตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบประปา ❤โดยไม่คิดค่าแรง❤ ในโครงการ "กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อ… อ่านต่อ →

โครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจ ถวายพ่อหลวง"

กปภ.สาขาตาก ออกให้บริการประชาชน…

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปา และบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปา พร้อมตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบประปาโดยไม่คิดค่าแรง ตามโครงการ " กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง " เพื่อสำน… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาตาก ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ในโคร…

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร โดย นายอุดม เข็มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย หอมกระแจะ หัวหน้างานบริการและควบคุม… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ในโครงการ “กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”

กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม CSR โครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร…

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ กปภ.สาขาพนมทวน พร้อมด้วย กปภ.ข.๓ หน่วยงานภาครัฐจากเขื่อนศรีนครินทร์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.ศร… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม CSR โครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร

ประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง ปลูกต้นไ…

วันที่ 12 กันยายน 2561 ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง ปลูกต้นไม้รอบอ่าง และป… อ่านต่อ →

ประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง ปลูกต้นไม้รอบอ่าง ณ อ่างเก็บน้ำหนองจิก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กปภ.ข.๓ พร้อมใจด้วยใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสร้างฝาย…

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) หน่วยงานภาครัฐจากเขื่อนศรีนครินทร์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.ศรีส… อ่านต่อ →

กปภ.ข.๓ พร้อมใจด้วยใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

กปภ.สาขาย่านตาขาว จัดพิธีเปิดลานกีฬาชุมชน โครงการ…

วันที่ 11 กันยายน 2561 กปภ.สาขาย่านตาขาว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ร่วมจัดกิจกรรมเปิดลานกีฬาชุมชน ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2561 โดยมีนายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานใ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาย่านตาขาว จัดพิธีเปิดลานกีฬาชุมชน โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2561

กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรี…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี รวบรวมเงินบริจาคจากพนักงานทุกท่าน ซื้อของใช้จำเป็น เช่น แพมเพอร์ ทิชชู ข้าวสาร ขนม นำไปบริจาคให้กับเด็กพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนเด็กพิการซ้ำซ้อน อำเภอชะอำ จังหวัดเ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนเด็กพิการซ้ำซ้อนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

การประปาสว่นภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด โรงเจ อรัญประเทศประจำปี 2561…

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด โรงเจ อรัญประเทศประจำปี 2561โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี ร่วมแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค น้ำดื่… อ่านต่อ →

การประปาสว่นภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด โรงเจ อรัญประเทศประจำปี 2561

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่…

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร นำโดยนายไพนิช นิพขันธ์ ผู้จัดการ ร่วมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรี… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

กปภ.สาขาตาก ร่วมกิจกรรมต้อนรับแ…

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก ร่วมกิจกรรมต้อนรับและส่งขบวนจักรยานโครงการ "ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ – เชียงใหม่ ครั้… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาตาก ร่วมกิจกรรมต้อนรับและส่งขบวนจักรยานโครงการ “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 2” ของชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประปาบ้านฉาง ชวนน้องประหยัดน้ำ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง จัดกิจกรรมโครงการประหยัดน้ำ ประหยัดเงิน ประหยัดทรัพยากร แก่น้องๆโรงเรียนบ้านเขาบายศร… อ่านต่อ →

ประปาบ้านฉาง ชวนน้องประหยัดน้ำ

กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคล…

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 กปภ.สาขาคลองหลวง นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง พร้อมด้วย นางสาวภัทรา สุขสมศักดิ์ หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ 2 และพนักงาน เข้าร่วมพิธีเปิดโ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองผดุงกรุงเกษมเปรมประชากร

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกับ เมืองพัทยา เปิดโครงการ “กปภ. ร้อยดวงใจถ…

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" โดยจัดพิธีเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน ศาลาว่าการเมื… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกับ เมืองพัทยา เปิดโครงการ “กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”

กปภ. สาขาชัยภูมิ ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ …

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน แล… อ่านต่อ →

กปภ. สาขาชัยภูมิ ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ จัดกิจกรรม "โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"…

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขารือเสาะ ดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพร… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ จัดกิจกรรม "โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ดำเนินโครงการ กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง…

นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายสุชาติ สุดเสนาะ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานและพนักงาน ร่วมดำเนินโครงการ กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง บริเวณ หมู่ที่ 1-2 ต.หนองศาลา อ.ชะอำ จ.… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ดำเนินโครงการ กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"…

เมื่อวันที่11-13 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง นำโดย นายชัยทัช อิ้ดแสง ผจก.กปภ.สาขาแหลมฉบัง และพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรม "กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" โดยให้บริการตรวจสอบระบบประปา ด… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง " ร้อยดวงใจถวายพ่อหลว…

กปภ.สาขาอู่ทอง นำโดยนางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมลงพื้นที่ให้บริการตรวจสอบระบบประปา ดูแลซ่อมแซมท่อแตก - ท่… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง " ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดกิจกร…

ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมห… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”

กปภ. สาขากบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุ…

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ตำบล… อ่านต่อ →

กปภ. สาขากบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน

กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบหลังคารอบศาลาเอนกประสงค์ ในโครงก…

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ส่งมอบหลังคารอบศาลาเอนกประสงค์ บ้านกุดลาดใต้ ม.9 ต.กุดลาด อ.เ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบหลังคารอบศาลาเอนกประสงค์ ในโครงการ “กปภ.รักษ์ชุมชน” ประจำปี 2561

กปภ. สาขาพังงา ร่วม "โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ร…

เมื่่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วม "โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา รักษ์คลองคลองแงะ&quo… อ่านต่อ →

กปภ. สาขาพังงา ร่วม "โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา รักษ์คลองคลองแงะ"

กปภ. สาขาลำพูน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ส…

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 นายนพดล ปั้นรัตน์ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน พร้อมหัวหน้างานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ในวันที่ 21 ก… อ่านต่อ →

กปภ. สาขาลำพูน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ในวันที่ 21 กันยายน 2561

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมปล่อยปลาและพัฒนาคู คล…

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เมื่อเวลา 08.30 น. นำโดย นายจตุพร อิ่มสำราญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคส าขาพนมสารคาม พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้เข้าร่วมกับเครือข่าย… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมปล่อยปลาและพัฒนาคู คลอง เนื่องใน "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ประจำปี พ.ศ. 2561"

กปภ.สาขาตาก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไ…

วันที่ 19 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ำปิง ณ บริเวณริมแม่น้ำปิง อำเภอ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาตาก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ำปิง

กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้…

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 กปภ.สาขาขลุง นำโดยนางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ ผจก.กปภ.สาขาขลุง พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในสังกัดให้… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ…

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. กปภ.สาขาสมุทรสงคราม โดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายวินัย ศักดิ์ฐิติพันธ์ ผช.ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม, นางสาวกัญญานิ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

กปภ.สาขานครพนม จัดกิจกรรมโครงการ "ก…

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2561 กปภ.สาขานครพนม นำโดยนายสุวิทย์ชัย วิริยะประสพสุข ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน และบริ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขานครพนม จัดกิจกรรมโครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง …

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร นำโดยนายอภิปราย อรรคสูรย์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ณ ถนนราชดำเนิน 1… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จัดกิจกรรม “ ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ”…

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา โดยนายสมชาย กุลธนาณัฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ จันทภาโส ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา พร้อมด้วยห… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จัดกิจกรรม “ ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ”

กปภ.ข.3 ใส่ใจทรัพยากรน้ำ ร่วมโครงการ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ …

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) โดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.3 มอบหมายให้ น.ส.ธัญญลักษณ์ สวัสดีไชย หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้า… อ่านต่อ →

กปภ.ข.3 ใส่ใจทรัพยากรน้ำ ร่วมโครงการ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2561

กปภ.สาขาแม่สะเรียงจัดกิจกรรม โครงการ รักษ์น้ำ ลด(สารเคมี) ลูกหลานปลอดภัย…

เมื่อวันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง นำโดยนายธนพล อัตถวิบูลย์กุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกับกปภ.เขต 9 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ก… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาแม่สะเรียงจัดกิจกรรม โครงการ รักษ์น้ำ ลด(สารเคมี) ลูกหลานปลอดภัย

กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้าง…

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอเกาะจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร"… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้าง Landmark คลองหลวง

กปภ.สาขาเลาขวัญ เข้าร่วมโครงการ การประปาส่ว…

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 กปภ.สาขาเลาขวัญ โดยนายสมชายชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ การประปาส่วนภูมิภาครักษ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาเลาขวัญ เข้าร่วมโครงการ การประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน

กปภ.ชลบุรี บริการน้ำดื่ม "Smile Together” เดิน-วิ่ง เพื่อโรงพยา…

นายสมเกียรติ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 3 รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม "Smile Together ครั้งที่ 1" เดิน-วิ่ง… อ่านต่อ →

กปภ.ชลบุรี บริการน้ำดื่ม "Smile Together” เดิน-วิ่ง เพื่อโรงพยาบาลชลบุรี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสนับสนุนถุงสารส้ม ช่ว…

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา หมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานีผลิตน้ำมาบประชัน เป็นผู้แทนมอบถุงสารส้ม จำนวน 500 ถุง แก่เทศบาลเมืองห… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสนับสนุนถุงสารส้ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กปภ.เขต ๑ ร่วมเป็นวิทยา…

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ได้มอบหมายให้นางสาวสุนิสา จารนัย นักวิทยาศาสตร์ 6 และนางสาวอนงค… อ่านต่อ →

กปภ.เขต ๑ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำแก่อาสาสมัครชุมชน

การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) สาขาอรัญประเทศร่วมทำความดีบริจาคโลหิต ณ หอป…

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) สาขาอรัญประเทศร่วมทำความดีบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่ากรอำเภออรัญประเ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) สาขาอรัญประเทศร่วมทำความดีบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่ากรอำเภออรัญประเทศ

กปภ.ขาพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมของ จิตอาสา…

กปภ.ขาพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมของ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในการจัดเก็บขยะ (Big Cleaning Day) เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก นำโดย นายธงชัย สถิตย์ตระกูล ผู้จัดการ… อ่านต่อ →

กปภ.ขาพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมของ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในการจัดเก็บขยะ (Big Cleaning Day)

กปภ. มอบทุ…

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (บริหาร)การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลมูลนิธิ กปภ. "สานสายใย จากใจพี่สู่น้อง" ครั้… อ่านต่อ →

กปภ. มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน

กปภ.ชู ฮีโร่พิทักษ์ชายหาด ช่วยกระชับความสัมพันธ์ชุมชน…

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดสรุปผลความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการครอบ… อ่านต่อ →

กปภ.ชู ฮีโร่พิทักษ์ชายหาด ช่วยกระชับความสัมพันธ์ชุมชน

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมบริจาคโลหิต…

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 กปภ.สาขากุยบุรีนำโดยนายสุคนธ์ จับใจ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมบริจาคโลหิตสภากาชาด… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมบริจาคโลหิต

กปภ.ข.๖ ร่วมกิจกร…

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ร่วมสมทบทุนจากผู้บริหารและพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเ… อ่านต่อ →

กปภ.ข.๖ ร่วมกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์ต่างๆ แก่โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม กลุ่มกวางคำ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารั…

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 … อ่านต่อ →

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบต้นไม้ มอบรถเข็น(วีลแชร์) อุปกรณ์กีฬา ให้กับผู้แทนกำลังพล สถานศึกษา พร้อมได้ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1,000 ขวด

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR บริจาคโลหิต…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี นำโดยนายสุคนธ์ จับใจ ผู้จัดการกปภ.สาขากุยบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่โรงพยาบาลหัวหิน เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิหล… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR บริจาคโลหิต

กปภ.สาขากุยบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า เ…

ปภ.สาขากุยบุรี นำโดยนายสุคนธ์ จับใจ ผู้จัดการกปภ.สาขากุยบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน , พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ห… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากุยบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี และร่วมบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐…

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาจันทบุรี นำโดยนายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการกปภ.สาขาจันทบุรี ,นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาจันทบุรี , หัวหน้างาน… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี และร่วมบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา…

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประยูร นวมงาม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน มอบหมายให้ นายณัฐกานต์ ท… อ่านต่อ →

เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาหนองแค ทาสีปร…

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2560) กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาหนองแค นำโดยนายชวลิต วรชิน ผจก.กปภ.สาขาหนองแค พร้อมพนักงานในสังกัด ดำเนินกิจกรรมทาสีปรับปรุงสุขาวัดในชนบท ณ วัดหนองจักร ตำบลหนองยาว อำเภ… อ่านต่อ →

กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาหนองแค ทาสีปรับปรุงสุขาวัดหนองจักร จ.สระบุรี

กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม มอบทุ…

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดย นายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งเสลี่ยม โดยนายสมพงษ์ สงวนทรัพย์ ผู… อ่านต่อ →

กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม มอบทุนทรัพย์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาแก่วัดรุกขมูล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าถา…

นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาเดชอุดม มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต, หัวหน้างานบริการฯ พร้อมพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าถาวรถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าถาวรถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

กปภ.สาขากุยบุรี ดำเนินโครงการ CSR ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสม…

กปภ.สาขากุยบุรี นำโดยนายสุคนธ์ จับใจ ผู้จัดการกปภ.สาขากุยบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน,พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินโครงการ CSR ปลูกดอกดาวเรืองโดยรอบสำนักงานการประปาส่วนภูมิภา… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากุยบุรี ดำเนินโครงการ CSR ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

กปภ.สาขาเลาขวัญ ปลูกต้นไม้ และมอบน้ำดื่มบรรจุขวด…

กปภ.สาขาเลาขวัญ นำทีมโดย ผจก.สมชาย ดาราย และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา รัชกาลที่ 10 มีการ รับเสื้อพระราชทาน ปลูกต้นไม้ และมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตรา กปภ.ณ เขื่อนห้วยเ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาเลาขวัญ ปลูกต้นไม้ และมอบน้ำดื่มบรรจุขวด

ปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียร…

เมื่ออวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ร่วมกับอำเภอบางละมุง ดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพฯ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทส… อ่านต่อ →

ปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติฯ ตามแนวพระราชดำริ ร.๙ และเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเทิดพร…

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นางบังเอิญ วรรณพงษ์ หัวหน้างานอำนวยการ,นายกัมพล สติดี หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกับ กปภ.สาขา… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเทิดพระเกียรติ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/59236

กปภ.สาขาระยองดำเนินกิจกรรมCSR ปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุ…

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาระยอง นำโดย นายไพฑูรย์ อรชร ผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาระยอง หัวหน้างาน พนักงาน และ ลู… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาระยองดำเนินกิจกรรมCSR ปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุ

กปภ.สาขานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม CSR ฟื้นฟู หลังเกิดเหตุอุทกภ…

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวรุจิรา เทพเมือง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลู… อ่านต่อ →

กปภ.สาขานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม CSR ฟื้นฟู หลังเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่

กปภ.สาขาพัทยา (พ) เดินหน้าแผน CSR ขุดลอกคลองมาบหวายโสมและห้วยพันเสด็จ…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เดินหน้าตามแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้านการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชน โดยดำเนินการขุดลอกคลองแก่ชุมชน จำนวน ๒ แห่ง คือ ๑. งานขุดลอกคลองมาบหวายโสม ณ คลองมาบห… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพัทยา (พ) เดินหน้าแผน CSR ขุดลอกคลองมาบหวายโสมและห้วยพันเสด็จ

CSR PWA2 ทำดีเพื่อสังคม(27 ธันวาคม 2559)…

วันนี้(27 ธันวาคม 2559) ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ "CSR PWA2 ทำดี เพื่อสังคม" โดยนำข้าวสาร สิ่… อ่านต่อ →

CSR PWA2 ทำดีเพื่อสังคม(27 ธันวาคม 2559)

กปภ.ข.๙ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำไตรมาส ๓/๕๙ เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก…

วันนี้ (วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำไตรมาสที่ ๓ ณ เชียงใหม่ฮอล์ เซ็นทร… อ่านต่อ →

กปภ.ข.๙ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำไตรมาส ๓/๕๙ เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก

กปภ.ชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่มใน วัน…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) โดย นางสุปราณี ทองเหี่ยง หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์, นางจุไรลักษณ์ เชี้ยบุญคณา หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่… อ่านต่อ →

กปภ.ชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่มใน วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม CSR ประจำเดือ…

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม CSR ประจำเดือนธันวาคม 2559 ร่วมกับ องค์การ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาคลองใหญ่  เข้าร่วมกิจกรรม CSR ประจำเดือนธันวาคม 2559

กปภ.สาขาพัทยา (พ) และ กปภ.สาขาแหลมฉบัง ร่วมกับ เซ็นทร…

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) พร้อมด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และภาคีเอกชน จัดโครงการ CS… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพัทยา (พ) และ กปภ.สาขาแหลมฉบัง ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ CSR “โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง” ปี 3 ณ โรงเรียนบ้านบางละมุง

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ C…

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ CSR “โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง” ปี 3 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว (เทศบาลตำบลห้วยใหญ่) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ CSR “โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง” ปี 3

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ CSR โดยการมอบน้ำดิื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ.ให้กับสำนักงานจังหวัดและศูนย์การทหารราบ ประจำปีงบประมาณ 2560…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี นำโดยผู้จัดการ นายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล มอบหมายให้นายประจบ ชาติทอง ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มสัญญาลักษณ์ กปภ.จำนวน 500 ขวด ตา… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ CSR โดยการมอบน้ำดิื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ.ให้กับสำนักงานจังหวัดและศูนย์การทหารราบ ประจำปีงบประมาณ 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ CSR โดยการมอบน้ำดิื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ.ให้กับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี นำโดยผู้จัดการ นายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มสัญญาลักษณ์ กปภ.จำนวน 1,500 ขวด ตามโครงการ CSR ส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านบริการประชาชน และสังคม โ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ CSR โดยการมอบน้ำดิื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ.ให้กับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560

กปภ.สาขาพะเยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน CSR โครงการตามโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๋อม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา…

เมื่อวัน อังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา โดยนายกฤช เกษจรัล ผู้จ้ดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา มอบหมายให้ นางละไม กองอิ่น หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ได้ดำ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพะเยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน CSR โครงการตามโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๋อม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

กปภ.สาขาธาตุพนมร่วมกิจกรรม CSR บริจาคโลหิต…

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธาตุพนม โดยนายสุคนธ์ ศรีนา ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ เค้าสิม หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาธาตุพนมร่วมกิจกรรม CSR บริจาคโลหิต

กปภ.ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2 (13 มีนาคม 2560)…

นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔), นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓, นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓,ผู้จัดการ กปภ.สาขาเพชรบุ… อ่านต่อ →

กปภ.ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2 (13 มีนาคม 2560)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต…

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน นำโดย นายประยูร นวมงาม ผู้จัดการฯ พร้อมพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหน… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต

CSR…

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (กปภ.ข.9) นำผู้จัดการ กปภ.สาขา และพนั… อ่านต่อ →

CSR ปันน้ำใจให้น้องโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง อ.เด่นชัย จ.แพร่

กปภ.สาขาพิมายร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช…

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย ได้ดำเนินงานโครงการ CSR ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม ในโครงการขุดลอกคู คลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยผู้จัดการ กปภ. สาขาพิมาย และพนั… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพิมายร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช

กปภ.เขต 4 เดินหน้าลูก…

การประปาส่วนภูมิภาคเขต4 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(พ) นำโดยนายธีรวิทย์ เลิศคณาวณิชกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.4 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดโครงการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM… อ่านต่อ →

กปภ.เขต 4 เดินหน้าลูกฝังเยาวชนประหยัดน้ำ ผ่านโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM : Demand Side Management) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเดิมวิทยา)

กปภ.ข.2 ขอเชิญร…

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการ "Give To Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง" โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสวรรค์) ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เพื่อ… อ่านต่อ →

กปภ.ข.2 ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ Give to Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง